MİLLETVEKİLLERİNİN GÖREVLERİ


Milletvekilleri, üyesi oldukları TBMM’nin görev sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. • Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak • Bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek, bakanlar kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek • Bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarını görüşmek ve kabul etmek • Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; • Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak • Genel ve özel af ilanına karar vermek (TBMM)